ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.บารมี ปัทมพรหม

Asst.Prof. Baramee Patamaprohm, Ph.D.

ชื่อย่อ: BMP

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-308

Email:  baramee.p@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8308

การศึกษา

Ph.D. (Materials Science and Engineering), Ecole des Mines de Paris, (Mines ParisTech),France

ความเชี่ยวชาญ

Research Topics : : Composite materials, Composite pressure vessel, Filament winding, Injection molding, Multi-materials assembly (Hybrid structure/Adhesives), Computer modelling (FEM)