ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

Asst.Prof. Boonchai WATJATRAKUL, Ph.D.

ชื่อย่อ: BNC

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-408

Email: bnc@kmutnb.ac.th

Email: boonchai.w@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 407 ภายใน กด 8314 ต่อ 407

การศึกษา

Ph.D.(Aeronautical Engineering), Cranfield University, UK

ความเชี่ยวชาญ

Aircraft Design and Optimization, Aerodynamics, Aircraft Structures

ผลงานวิจัย

 • Natthaphon Bun-Athuek, Thanapol Poojitganont, Heinz Peter Berg and Boonchai Watjatrakul, “1D Simulation of Organic Rankine Cycle (ORC) by means of MATLAB,” 2015 International Conference on Applied Mechanics and Mechatronics Engineering, Bangkok, Thailand, October 25-26, 2015.
 • Thanapol Poojitganont, Heinz Peter Berg, Chirdchai Kingko, Natthaphon Bun-Athuek and Boonchai Watjatrakul, “One-Dimensional Thermodynamic Cycle Analysis of Micro Gas Turbine (MGT) for Small Power Plant,” International Conference on Science and Technology 2015, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand, November 4-6, 2015.
 • ประภาพงษ์ โฆษิตวณิช และ บุญชัย วัจจะตรากุล “การออกแบบแผ่นคอมโพสิตแบบมีคานเสริมอย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีคำนวณเชิงพันธุกรรม” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 1-3 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครราชสีมา
 • Chotiga Choensiridamrong, Boonchai Watjatrakul and Akara Prayote, “A Simultaneous Topology and Sizing Optimization for Plane Trusses,” The 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Pattaya, Thailand, May 2014.
 • Tossapon Atcharawharanon and Boonchai Watjatrakul, “Study of Parameters Influencing the Efficiency of Plate-Fin and Tube Heat Exchangers with Delta-Type Vortex Generators by Computational Fluid Dynamics,” 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT), Krabi, Thailand, April 2014.
 • Theerit Mingkamolkul, Boonchai Watjatrakul and Thanapol Poojitganont, “Investigation of Influences of Secondary Zone on Combustion and Emission in Micro Gas Turbine Combustor using CFD,” 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT), Krabi, Thailand, April 2014.
 • Junpong Laosirirat and Boonchai Watjatrakul, “Preliminary Structural Design of Composite Wind Turbine Blade Using Finite Element Analysis,” 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE), Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, March 2013.
 • Nat Ponsai and Boonchai Watjatrakul, “Fluid Dynamic Simulation for Centrifugal Compressor of Micro Gas Turbine,” 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE), Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, March 2013.
 • ปาลวัฒน์ ประทุมวงษ์, สุวัฒน์ กุลธนปรีดา และ บุญชัย วัจจะตรากุล “การออกแบบโครงสร้างและชุดควบคุมเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุนหกใบพัดเพื่อใช้บินสำรวจและถ่ายภาพมุมสูง” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 16-18 ตุลาคม 2556 พัทยา จังหวัดชลบุรี
 • นรินทร ช้างแดง, บุญชัย วัจจะตรากุล และ ธนพล พู่จิตรกานนท์ “การศึกษาความเค้นที่เกิดขึ้นกับกังหันแก๊สเทอร์ไบน์แบบไหลเข้าตามแนวรัศมี” การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย
 • วรพล กออนันตชัย และบุญชัย วัจจะตรากุล “การวิเคราะห์ความแข็งแรงแผ่นชั้นลามิเนทของวัสดุผสมพร้อมคานเสริมความแข็งแรงสำหรับโครงสร้างปีกเครื่องบิน” งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555, เมษายน 2555 จังหวัดปทุมธานี
 • ฉัตรรัฐฐ์ คุ้มผาติ และบุญชัย วัจจะตรากุล “การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างคานวัสดุผสมโดยพิจารณาวิธีความแข็งเกร็งหน้าตัดขวางกับวิธีพลังงานของ Rayleigh-Ritz” งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555, เมษายน 2555 จังหวัดปทุมธานี
 • ณัฐวัสน์ ฉันทตุลย์ และบุญชัย วัจจะตรากุล “การศึกษาการไหลแบบไม่คงตัวบนแผ่นบางโดยวิธี Doublet Lattice Method” งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555, เมษายน 2555 จังหวัดปทุมธานี