ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.จักร จันทลักขณา

Asst.Prof. Chak CHANTALAKHANA, Ph.D.

ชื่อย่อ: JJL

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-418

Email:  chak.c@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8323

การศึกษา

Ph.D.Mechanical Engineering, Unversity of Sheffield, UK

งานวิจัย

Signal Processing, Active Vibraion Control, Vibroacoustics, Modal testing

ผลงานวิจัย

[1] Anutcharee Khuntiptong and Chak Chantalakhana, “On the Study of Disc Cheek Thickness as a Design Parameter for Reducing of Brake Squeal Noise”, The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16-18 December, Krabi.

[2] สิทธิชัย ทรัพย์เกรียงไกร และ จักร จันทลักขณา, “การทำนายพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของชุดประกอบระบบจานเบรกด้วยเทคนิคอิมพิแดนซ์คัปปลิ้ง”, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9, 16 ธันวาคม 2557, กรุงเทพ.

[3] Sansanee Khuntiptong and Chak Chantalakhana, “On the Study of In-Plane Rotor Vibration Mode Effected to Brake Squeal Noise”, The 27th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, 16-18 October 2013, Pattaya.     

[4] สิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช และ จักร จันทลักขณา, การทำนายการสั่นสะเทือนย่านความถี่ต่ำของยางล้อเรเดียลด้วยแบบจำลองโมดัล, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 19-21 ตุลาคม 2554, กระบี่