ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: รศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์

Assoc.Prof.Chinarong SRIKUNWONG, Ph.D.

ชื่อย่อ: CSW

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-302

Email:  chainarong.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8530

การศึกษา

Ph.D. (Metallurgy and Materials Science) Ecole des Mines de Paris, FRANCE

ความเชี่ยวชาญ

Numerical Modelling of Hypervelocity Impacts, Mechanics of Structural Failure under Dynamic Loadings, and Structural Optimisation

ผลงานวิจัย

 • นฤดม ขจรวุฒิตระกูล และ ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์, “การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองของกระบวนการเชื่อมแบบใต้ฟลั๊กซ์ สำหรับประเมินการบิดเสียรูปและความเค้นตกค้างในชิ้นส่วนโครง สร้างเหล็กกล้า”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว)
 • K. Romsakul, and C. Srikunwong, “Structural Behavior of Hybrid Steel/Concrete Wind Turbine Tower under Wind Loading Conditions”,Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative, 21-23 Apr. 2016, Phuket, Thailand.
 • C. Srikunwong, and M. Pumkeaw: “Modeling of Hypervelocity Impact of a Projectile on Composite Sheet Target”,Proceedings of the 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16-18 Dec. 2015, Petchaburi, Thailand.
 • P. Tampinyo and C. Srikunwong, “Numerical Simulation of Heat Transfer Process in Oil-Immersed Transformer”, Proceedings of the5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17-19 Dec. 2014, Chiang Mai, Thailand.
 • N. Khanjohnvutitrakoon, and C. Srikunwong, “Modeling of Double-Ellipsoidal Heat Source for Submerged Arc Welding Process”,Proceedings of the 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17-19 Dec. 2014, Chiang Mai, Thailand.
 • O. Chalernwong, and C. Srikunwong, “Numerical Analysis for Dynamic Characteristics of Sphere Drop Test on Oil-Based Clay Backing Material”, Proceedings of the 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 17-19 Dec. 2014, Chiang Mai, Thailand.
 • C. Srikunwong, “Modeling of Hypervelocity Impact of an Armor Piercing Projectile on the Ceramic/Metallic Composite Plate”, Proceedings of the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16-18 Oct. 2013, Chonburi, Thailand.
 • C. Srikunwong, “Energy Usage and Saving in the Rubber Glove Industry”, Proceedingsof the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16-18 Oct. 2013, Chonburi, Thailand.
 • N. Khanjohnvutitrakoon, and C. Srikunwong, “Structural Strength Assessment for Unlined Stack Steel using Finite Element Analysis”, Proceedings of the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16-18 Oct. 2013, Chonburi , Thailand.
 • C. Srikunwong, and U. Nontakeaw, “Numerical Analysis and Design of Small Wind Turbine Tower”, Proceedings of the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16-18 Oct. 2013, Chonburi, Thailand.
 • อรพรรณ เจริญวงษ์และชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์, “การจำลองเชิงตัวเลขเพื่อการออกแบบขอบแผ่นเกราะเซรามิคและโลหะ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม 2556, จังหวัดชลบุรี
 • พัทธดนย์ กออนันตชัย และ ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์, “การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการทดสอบเพื่อการออกแบบโครงสร้างแบบพองลม”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม 2556, จังหวัดชลบุรี
 • พัทธดนย์ กออนันตชัย และ ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์, “การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดถักทอ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่27, 16-18 ตุลาคม 2556, จังหวัดชลบุรี