ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.เอกรินทร์ พงพินิจธนา

Asst.Prof.Ekkarin PHONGPHINITTANA, Ph.D.

ชื่อย่อ: EPH

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-303

Email:  ekkarin.p@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

การศึกษา

     Ph.D. (Materials Science and Engineering),Ecole des Mines de Paris,France

งานวิจัย

     Composite materials,Micromechanics of composite materials, Finite element analysis