ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล

Asst.Prof.Khemapat TONTIWATTANAKUL , Ph.D.

ชื่อย่อ: KPT

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-401

Email:  khemapat.t@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

การศึกษา

M.Eng.(Mechanical Engineering), KMUTNB

งานวิจัย

Microprocessor, Signal Processings, Modal Testing, Vibroacoustics, Motion Control