ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: รศ.ดร.กรองแก้ว เลาหลิดานนท์

Assoc.Prof. Krongkaew LAOHALIDANOND, Dr.Ing

ชื่อย่อ: KKL

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-318

Email: krongkaew.l@eng.kmutnb.ac.th , kaew_l@yahoo.com

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 413 ภายใน กด 8314 ต่อ 413

การศึกษา

Dr.-Ing. in Fuel Engineering, RWTH Aachen University, Germany

ความเชี่ยวชาญ

Thermal Treatment Process of Waste and Biomass, Air Pollution Control

 ผลงานวิจัย

 • Tada Uthaikiattikul, Somrat Kerdsuwan, Krongkaew Laohalidanond and Somphot Cherdphong, “Improvement of Producer Gas of Palm Oil Empty Fruit Bunch in a 50kg/hr Prototype Downdraft Gasifier by Pelletization”, 4th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2011), Bangkok, Thailand, 27-29 February 2012
 • Koranut Tanmee, Krongkaew Laohalidanond, Raksit Thitipatanapong and Sunya Klongnaivai, “Gasoline-Ethanol Blend Fuel Consumption Study in Bangkok Traffic” Condition, 8th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-8) Bangkok, Thailand, 2-5 April 2012
 • Tabitha G. Etutu, Somphot Cherdphong, Krongkaew Laohalidanond, and Somrat Kerdsuwan, “Air-Blown Gasification of Refuse Derived Fuel (RDF) in a Downdraft Gasifier: Effect of Air flow Rate and RDF Size on Tar Formation”, International Conference on Green and Sustainable Innovation, Chiang Mai, Thailand, 24-26 May 2012 
 • Krongkaew Laohalidanond, and Somrat Kerdsuwan, “Performance Evaluation of Using Producer Gas from MSW Gasification as Supplementary Fuel in a Modified Diesel Engine”, International Conference on Engineering and Applied Science 2012 (ICEAS 2012), Beijing, China, 24-27 July 2012
 • Tabitha G. Etutu, Somphot Cherdphong, Krongkaew Laohalidanond and Somrat Kerdsuwan, “Effect of Temperature on Tar Behavior during Air Gasification Process, 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering”, Chaing Rai, Thailand, 24-27 October 2012
 • Tabitha G. Etutu, Krongkaew Laohalidanond and Somrat Kerdsuwan, “In-Depth Analysis of Tar Formation from a Downdraft RDF-Gasification”, International Conference on Applied Energy (ICAE 2013), Pretoria, South Africa, 1-4 Jul 2013
 • Krongkaew Laohalidanond and Somrat Kerdsuwan, “Green Energy Recovery of the 500 ton per day Waste to Energy Powerplant for Bangkok Mega City”, 8th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis, Emission and Climate change (i-CIPEC), HangZhou, China, 15-18 October 2014
 • Somboon Chalermcharoenrat, Nut Sirirermrux, Krongkaew Laohalidanond and Somrat Kerdsuwan, “Optimization of the Production of Densified RDF from Reclaimed Landfill without Mixing Binding Agent Using Hydraulic Hot Pressing Machine”, 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Chiang Mai, Thailand, 17-19 December 2014
 • Somrat Kerdsuwan and Krongkaew Laohalidanond, “Simulation of Green and Clean Electrical Power Generation of a 500 ton per day Waste Incineration Plant with high Moisture Content and Low Heating Value”, Applied Mechanics and Materials, 799-800 (2015), 1244-1248, 2015
 • Somrat Kerdsuwan, Krongkaew Laohalidanond and Palita Chiyawong, “A Novel Hybrid Design of Incineration – Gasification for Energy Saving”, Applied Mechanics and Materials, 95-99 (2015), 1244-1248
 • Pubet Meenaroch, Somrat Kerdsuwan and Krongkaew Laohalidanond, “Development of Kinetics Models in Each Zone of a 10 kg/hr Downdraft Gasifier using Computational Fluid Dynamics”, Energy Procedia 79 (2015), 278-283
 • Somrat Kerdsuwan, Krongkaew Laohalidanond and Woranuch Jangsawang, “Sustainable Development and Eco-friendly Waste Dispocal Technology for the Local Community”, Energy Procedia 79 (2015), 119-124
 • Somrat Kerdsuwan and Krongkaew Laohalidanond, “Approach Using Corn Residue as Alternative Energy Source for Power Production: A Case Study of Northern Plain Area of Thailand”, Energy Procedia 79 (2015), 125-130
 • Somboon Chalermcharoenrat, Krongkaew Laohalidanond and Somrat Kerdsuwan, “Optimization of Combustion Behaviour and Producer Gas Quality from Reclaimed Landfill through Highly Densify RDF-Gasification”, Energy Procedia 79 (2015), 321-326
 • Krongkaew Laohalidanond, Palita Chaiyawong and Somrat Kerdsuwan, “Status of Using Biomass Gasification for Heat and Power in Thailand”, Energy Procedia 79 (2015), 385-390
 • Krongkaew Laohalidanond, Palita Chaiyawong and Somrat Kerdsuwan, “Municipal Solid Waste Characteristics and Green and Clean Energy Recovery in Asian Megacities”, Energy Procedia 79 (2015), 391-396
 • Woranuch Jangsawang, Krongkaew Laohalidanond and Somrat Kerdsuwan, “Optimum Equivalent Ratio of Biomass Gasification Process based on Thermodynamics Equilibrium Model”, Energy Procedia 79 (2015), 520-527
 • Tabitha Geoffrey Etutu, Krongkaew Laohalidanond and Somrat Kerdsuwan, “Gasification of Municipal Solid Waste in a Downdraft Gasifier: Analysis of Tar Formation,” Songklanakharin J. Sci. Technol. 38(2), 221-228, 2016
 • Krongkaew Laohalidanond and Somrat Kerdsuwan, “Strategic Waste Flow of WEEE for Sustainable Development in Thailand”, 3rd Symposium on Urban Mining, Bergamo, Italy, 23-25 May 2016