ชื่อ: รศ.ดร. พัชรินทร์ แซ่จัน

Assoc.Prof.Patcharin SAECHAN, Ph.D.

ชื่อย่อ: PRS

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-314

Email:  patcharin.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

การศึกษา

Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Leicester, UK

งานวิจัย

Thermoacoustic Technology, Heat Transfer, Fluid Mechanics, Multiphase Flow, Refrigeration, Energy Technology