ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.พิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร

Asst.Prof. Pisit YONGYINGSAKTHAVORN, Ph.D.

ชื่อย่อ: PSS

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-411

Email:  pisit.y@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 409 ภายใน กด 8314 ต่อ 409

การศึกษา

Ph.D. in Energy Technology, KMUTT

ความเชี่ยวชาญ

Atomization and Spray , Combustion ,Laser Diagnostic for Spray and Combustion , Renewable Energy

ผลงานวิจัย

  • C. Dumouchel, P. Yongyingsakthavorn, and J. Cousin (2009). Experimental Protocol for High-Pressure Gasoline-Spray Drop-Size Distribution Measurements by Using Laser-Diffraction Technique, World Renewable Energy Congress 2009 – Asia, The 3rd International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)”, 18-23 May 2009, Bangkok, Thailand.
  • P. Yongyingsakthavorn, C. Dumouchel, P. Vallikul, and B. Fungtammasan (2009). Deconvolution with Maximum Entropy Solution to Determine Local Extinction Coefficient and Local Volume Concentration from Laser Diffraction Data, Part. Part. Syst. Charact., 26, 187-198.
  • C. Dumouchel, P. Yongyingsakthavorn, and J. cousin (2009). Light Multiple Scattering Correction of Laser-Diffraction Spray Drop-Size Distribution Measurements, International Journal of Multiphase Flow, 35, 277-287.
  • P. Yongyingsakthavorn, J. Cousin, C. Dumouchel, and J. Helie (2008). Piezo Spray Drop-Size Measurements by Laser Diffraction Technique in Presence of Multiple Scattering Effects, 22nd European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, ILASS – Europe 2008, Sep. 8-10, 2008, Como Lake, Italy.
  • P. Yongyingsakthavorn, P. Vallikul, B. Fungtammasan, and C. Dumouchel (2007). Application of the maximum entropy technique in tomographic reconstruction from laser diffraction data to determine local spray drop size distribution, Experiments in Fluids, 42, (3), 471 – 481.