ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ : ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ นิ่มดำ

Asst.Prof. Pongsak Nimdum, Ph.D.

ชื่อย่อ: PSN

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-305

Email:  pongsak.n@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8308

การศึกษา

Ph.D. (Materials Science and Engineering),
Ecole des Mines de Paris, France

ความเชี่ยวชาญ

Composite Materials, Short Fiber Reinforced Composite,
Adhesive Joint, Non-Destructive Testing (NDT),
Pressure Vessel in Composite Materials