ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.ปูมยศ วัลลิกุล

Asst.Prof. Pumyos VALLIKUL, DSc.

ชื่อย่อ: PYV

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-317

Email: pumyos.v@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8321

การศึกษา

D.Sc. (Mechanical Engineering), The George Washington University, USA.

ความเชี่ยวชาญ

Combustion Diagnostics(Tomography) Fire Dynamics, Computer Simulation on Mechanical Engineering

ผลงานวิจัย

[1] S. Mongkholthanarak, P. Yongyingsakthavorn and P. Vallikul, “Intrinsic Thermal Efficiency of Biodiesel and Diesel Fuels in a Small Hot Water Boiler by Using the Furnace Analysis Approach”, The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2016)

[2] T. Chantrasmi, S. Tansuwanarat and P. Vallikul, “Compact counter-recoil design of water cannon using a single nozzle with backward spray”, Asian Conference Defence Technology, (ACDT), 2015

[3] J. Promvongsa, Y. Wu, G. Grehan, S. Saengkaew, B. Fungtammasan and P. Vallikul, “One-Dimensional Rainbow Technique to Characterize the Evaporation at Ambient Temperature and Evaporation in a Flame of Monodispersed Droplets”, 7th European Combustion Meeting, 2015

[4] Jantarat Promvongsa, Bundit Fungtammasan and Pumyos Vallikul, “Gerard Grehan, Sawitree Saengkaew. Measurement of Evaporation Constant of Mono-disperse Fuel Droplets using The One- dimensional Rainbow Technique”, ILASS – Europe, 2014

[5] T. SangjunP. Yongyingsakthavorn and P. Vallikul, “Characterization of Hollow-Cone Water Spray by Using the Maximum Entropy Reconstruction”, TSME-ICoME, 2014

[6] P. YongyingsakthavornP. Vallikul and C. Dumouchel, “Investigation of temperature effects on bio-oil sprays issued from a pressure swirl atomizer”, TSME-ICoME, 2013

[7] S. Tanchatchawan, P. Vallikul, P. Yongyingsakthavorn and C. Dumouchel, “An adaptive tomographic technique to reconstruct local drop size distribution of liquid spray at multi-resolution” Proc. 25th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems-Americas, (ILASS-Americas), 2013

[8] Songrit TanchatchawanPumyos VallikulPisit Yongyingsakthavorn and Christophe Dumouchel, “Reconstruction of Local Volume-Weighted Drop-Size Distributions of A Solid Cone Spray Using Adaptive Tomographic Technique”, ILASS Asia, At Nagasaki, Japan, 2013

[9] Siriporn Tansuwannarat, Tonkid Chantrasmi and Pumyos Vallikul, “Evaluation of Recoil Force on Water Cannon Using Computational Fluid Dynamics and Experimental Data” The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Pattaya, Chonburi, 2013,

[10] Suttiya Chiewudomrat and Pumyos Vallikul, “Development of an open path laser interference technique to determine refractive index of liquids”, The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Pattaya, Chonburi, 2013,