ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.สุธรรม ปทุมสวัสดิ์

Asst.Prof. Suthum PATUMSAWAD, Ph.D.

ชื่อย่อ: STT

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-413

Email:  suthum.p@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8322

การศึกษา

Ph.D.Chemical and Process Engineering University of Sheffield, UK

ความเชี่ยวชาญ

Thermal Conversion Process

ผลงานวิจัย

[1] Sathibun-anan, S., Fungtammasan, B., Barz, M, Sajjakulnukit, B. and Patumsawad, S. (2014) “Energy efficiency and greenhouse gas emission reduction potentials in sugar production process in Thailand” Energy for Sustainable Development, Vol. 23, pp. 266-274.

[2] Sathibun-anan, S., Fungtammasan, B., Barz, M, Sajjakulnukit, B. and Patumsawad, S. (2014) “An analysis of the cost-effective of energy efficiency measures and factors affecting their implementation: a case study of Thai sugar industry” Energy EfficiencyDOI 10.1007/s12053-014-9281-7

[3] antananont, N., and Patumsawad, S. (2014) “The Effect of the Combustion of Rice Husk with Thai Lignite in a Fixed Bed Reactor on Combustion Characteristics and Pollutant Emissions” Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 36, pp. 471-478.

[4] Chaisanguan, C., Patumsawad, S. and Narataruksa, P. (2013) “Simulation of MSW Pyrolysis/Gasification Processes for Power Production” Advanced Materials Research, Vols. 807-809, pp. 1270-1276.

[5] Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. (2013) “An Analysis of Wood Pyrolysis Tar from High Temperature Thermal Cracking Process” Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 35, pp. 926-935.

[6] Garivait, S., Chaiyo, U., Patumsawad, S. and Deakhuntod, J. (2013) “Fuel Characteristics of Agricultural Residues in Thailand” Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Vol. 35, pp. 826-830.

[7] Wongchang, T., Patumsawad, S. and Fungtammasan, B. (2012) “Temperature Impact on Reforming of Wood Derived Pyrolysis Gas for Hydrogen Production and Tar Reduction” Journal of Biobased Materials and Bioenergy,Vol. 6, pp. 673-677.

[8] Mantananont, N., Garivait, S., and Patumsawad, S. (2012) “Real-Time Particulate Emissions from Combustion of a Thai Lignite in a Fixed Bed” Combustion Science and Technology, Vol. 184, pp. 16-25.