ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.ธีรวัจน์ แสงเพชร์

Asst.Prof.Teerawat SANGPET Ph.D.

ชื่อย่อ: TWS

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-313

Email: teerawat.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

การศึกษา

M.Eng. (Mechanical Engineering), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

Nonlinear Control, Fractional-order Control, Active Vibration Control