ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร. ธาดา สุขศิลา

Asst.Prof.Thada Suksila, Ph.D.

ชื่อย่อ: TSA

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-427

Email: thada.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

การศึกษา

Ph.D. (Astronautical Engineering), University of Southern California, California, USA

ความเชี่ยวชาญ

Spacecraft, Aircraft, Rocket Propulsions, Computer Simulations