ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ทศพร สุนทรเภสัช

Asst.Prof. Tosaporn SOONTORNPASATCH

ชื่อย่อ: TOS

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-410

Email:  tosaporn.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 412 ภายใน กด 8314 ต่อ 412

การศึกษา

MS.(Mechanical Engineering) KMUTNB

ความเชี่ยวชาญ

Aerodynamics, Turbomachinery Computational Fluid Dynamics