ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ดร.ชยานนท์ เสริฐธิกุล

Chayanon Serttikul, Ph.D.

ชื่อย่อ: CNS

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-420

Email:    chayanon.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8319

การศึกษา

Ph.D. (Mechanical   Engineering), Thammasat University

สาขา

  – Advanced Computational Modeling (FVM, FEM)

  – Phase change phenomena

  – Moving boundary problem

  – Heat and mass transport in porous media

  – Multi-phase flow in porous media

  – Mixed flow in porous media

งานวิจัย

[1] Rattanadecho, P. and Serttikul , C , “Simulation of Melting of Ice   Under a Constant Temperature Heat Source Using a Combined        Transfinite Interpolation and Partial Differential Equation Methods ” J. Porous Media, Vol.10(7), pp. 657-675, 2007