ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu


ชื่อ:  ดร.ภาคิน จำปาศักดิ์

PAKIN CHAMPASAK, Ph.D.

ชื่อย่อ: PKC

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-310

 Email:    pakin.c@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

การศึกษา

Ph.D. (Mechanical Engineering), Khon Kaen University (KKU), Thailand

สาขา

Aircraft design and Optimization, meta-heuristics, reliability analysis

งานวิจัย

[1]      Champasak, P., Panagant, N., Pholdee, N., Bureerat, S., and Yildiz, A. R. “Self-Adaptive Many-Objective Meta-Heuristic Based on Decomposition for Many-Objective Conceptual Design of a Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicle.” Aerospace Science and Technology, Vol. 100, 2020, p. 105783. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ast.2020.105783.

[2]      Champasak, P., Panagant, N., Pholdee, N., Vio, G. A., Bureerat, S., Yildiz, B. S., and Yıldız, A. R. “Aircraft Conceptual Design Using Metaheuristic-Based Reliability Optimisation.” Aerospace Science and Technology, Vol. 129, 2022, p. 107803. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ast.2022.107803.

[3]      Champasak, P., Panagant, N., Bureerat, S., and Pholdee, N. “Investigation on the Performance of Meta-Heuristics for Solving Single Objective Conceptual Design of a Conventional Fixed Wing Unmanned Aerial Vehicle.” Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, Vol. 10, Nos. 1 SE-RESEARCH ARTICLES, 2022, p. JRAME-22-10-003 (p.1-11).

[4]      Champasak, P., Ungdumrongkool, S., Panagant, N., and Bureerat, S. “Aircraft Conceptual Design Using Multi-Objective Evolutionary Optimization: Comparative Study.” Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Vol. 39, No. 1, 2020, pp. 470–478.

[5]      Srisom, N., Champasak, P., Bureerat, S., and Panagant, N. “Aircraft Flight Control Model Using Computational Fluid Dynamics.” KKU Research Journal, Vol. 21, No. 3, 2021, pp. 71–86.

[6]      Simngam, P., Wansasueb, K., and Champasak, P. “Development of Computer-Aided Design for Aircraft Detail Design.” The 36th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 36), 2561, pp. 1544–1552.