ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ดร.พงศธร สายสุจริต

Phongsatorn  SAISUTJARIT, Ph.D.

ชื่อย่อ: PHS

ห้องพัก: 83 ห้อง 83-316

Email:  phongsatorn.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 414 ภายใน กด 8314 กด 414

การศึกษา

Ph.D.(Aeronautics and Astronautics),The University of Tokyo, Japan

ความเชี่ยวชาญ

Nano/micro/pico-satellite Design and Development

Guidance, Navigation and Control of Spacecraft

Optimal Control, Attitude Control of Spacecraft