ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

Prof. Suwat KUNTANAPREEDA, Ph.D.

ชื่อย่อ: SWK

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-417

Email:  suwat.k@eng.kmutnb.ac.th

Home Page: sites.google.com/site/suwatkd

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8301

การศึกษา

Ph.D.(Mechanical Engineering), Utah State University, USA

ความเชี่ยวชาญ

Control Theory, Nonlinear Control, Intelligent Control, Chaos Control, Attitude Control of Aircraft/Spacecraft

ผลงานวิจัย

[1] Suwat Kuntanapreeda, “Adaptive control of fractional-order unified chaotic systems using a passivity-based control approach”, Nonlinear Dynamics, Vol. 84, (2016), p. 2505-2515.

[2] Piotr M. Marusak and Suwat Kuntanapreeda, “Output constrained IMC controllers in control systems of electromechanical actuators“, Control Theory and Technology, Vol. 13, No. 3, (2015), p. 245–255. 

[3] Tinnakon Kheowree and Suwat Kuntanapreeda, “Adaptive Dynamic Surface Control of an Electrohydraulic Actuator with Friction Compensation“, Asian Journal of Control, Vol. 17, No. 3, (2015), p. 855–867. 

[4] Suwat Kuntanapreeda, “Super-twisting sliding-mode traction control of vehicles with tractive force observer”, Control Engineering Practice, Vol. 38 (2015), p. 26-36. 

[5] Suwat Kuntanapreeda, “Tensor Product Model Transformation Based Control and Synchronization of a Class of Fractional-Order Chaotic Systems,” Asian Journal of Control, Vol. 17, No. 2, (2015), p. 371-380. 

[6] Teerawat Sangpet, Suwat Kuntanapreeda, and Rüdiger Schmidt, “Adaptive Vibration Control of Piezoactuated Euler-Bernoulli Beams Using Infinite-Dimensional Lyapunov Method and High-Order Sliding-Mode Differentiation”,  Journal of Engineering , Vol. 2014, (2014), Article ID 839128, 9 pages. 

[7] Teerawat Sangpet, Suwat Kuntanapreeda, and Rüdiger Schmidt, “Hysteretic Nonlinearity Observer Design Based on Kalman Filter for Piezo-actuated Flexible Beams with Control Applications”,  International Journal of Automation and Computing, Vol. 11, No. 6, (2014), p. 627-634. 

[8] Anirut Luemchamloey and Suwat Kuntanapreeda, “Active vibration control of flexible beams based on infinite-dimensional Lyapunov stability theory: an experimental study“, Journal of Control, Automation and Electrical Systems, Vol. 25, (2014), p. 649-656. 

[9] M.R. Faieghi, S. Kuntanapreeda,H. Delavari, D. Baleanu, “Robust Stabilization of Fractional-Order Chaotic Systems with Linear Controllers: LMI-Based Sufficient Conditions”, Journal of Vibration and Control, Vol.20, No.7, (2014), p. 1042-1051.  

[10] Teerawat Sangpet, Suwat Kuntanapreeda, and Rüdiger Schmidt, “Improving Delay-Margin of Noncollocated Vibration Control of Piezo-Actuated Flexible Beams via a Fractional-Order Controller”,  Shock and Vibration, Vol. 2014, (2014), Article ID 809173, 8 pages. 

[11] Teerawat Sangpet and Suwat Kuntanapreeda, “Force control of an electrohydraulic actuator using a fractional-order controller”, Asian Journal of Control, Vol. 15, No. 3, (2013), p. 764-772.  

[12] M.R. Faieghi, S. Kuntanapreeda, H. Delavari, D. Baleanu, “LMI-based Stabilization of a Class of Fractional-Order Chaotic Systems,” Nonlinear Dynamics, Vol. 72, (2013), p. 301-309. 

[13] Suwat Kuntanapreeda, “Simple LMI-based Synchronization of Fractional-order Chaotic Systems”, International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 23, No. 1, (2013), 1350011 (13 pages). 

[14] Suwat Kuntanapreeda and Teerawat Sangpet, “Synchronization of chaotic systems with unknown parameters using adaptive passivity-based control”, Journal of the Franklin Institute, Vol. 349, (2012), p. 2547-2569. 

[15] Suwat Kuntanapreeda, “Robust synchronization of fractional-order unified chaotic systems via linear control”, Computers and Mathematics with Applications, Vol. 63, (2012) 183-190.