ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ดร. สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ

Sawangtit SRIKITSUWAN, Ph.D.

ชื่อย่อ: SAS

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-414

Email:  sawangtits.s@eng.kmutnb.ac.th

Home Page: http://www.me.kmutnb.ac.th/~sas/

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 401 ภายใน กด 8314 ต่อ 401

การศึกษา

Ph.D. (Mechanical Engineering), KMUTNB

ความเชี่ยวชาญ

Active Noise Control, DSP, Image Processing, Thermoacoustic