ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.สุวณิช จิตศิริพาณิช

Suvanit CHITSIRIPHANIT, Ph.D.

ชื่อย่อ: SCT

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-421

Email:  suvanit.c@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 406 ภายใน กด 8314 ต่อ 406

การศึกษา

Ph.D., PURDUE UNIVERSITY , USA 

ความเชี่ยวชาญ

Mechanics of Materials Molecular Dynamics Finite Element Method

ผลงานวิจัย

  • Chitsiriphanit S. “The Effect of Temperature on Fracture Energy of 3D Arc-Bend Specimen” The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering,                Thailand, October, 16-18, 2013.
  • Chitsiriphanit S. “Effective Stiffness Estimation for Modified Short Fiber Configuration” The 5th TSME International Conference on Mechanical Engineering, Thailand, December, 17-19, 2014.