ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ดร.ธาเนตร แสงสว่างมาตุ้ม

THANATE SANGSAWANGMATUM, Ph.D.

ชื่อย่อ: TSM

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-304

 Email:    thanate.s@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8315

การศึกษา

Ph.D. (Mechanical Engineering), KMUTNB

สาขา

Fluid dynamics, CFD, Heat transfer, Turbomachinery, Power plant, Machining&Fabrication

งานวิจัย