ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เพื่อทำวิจัยในสาขา COOPERATIVE DEVELOPMENT OF MICRO-TURBINES FOR DEVELOPING COUNTRIES ที่ BRANDENBURG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY COTTBUS-SENFTENBERG (BTU CS), COTTBUS, GERMANY

Facebook
Twitter

Most Popular

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Related Links)