ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการวิจัย การทดสอบชิ้นส่วนและสมรรถนะเครื่องบินทะเลสองที่นั่งตามมาตรฐานเพื่อการรับรองความสมควรเดินอากาศ

Facebook
Twitter

Most Popular

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Related Links)