ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติใช้สำหรับทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ห้องปฏิบัติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำการทดลองการควบคุมอัตโนมัติแบบต่างๆ กับระบบจริง ได้เรียนรู้การออกแบบตัวควบคุมและทำการทดสอบกับระบบจริง ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยด้านการควบคุมอัตโนมัติ ปัจจุบันงานวิจัยของทีมอาจารย์และนักศึกษาที่ทำงานในห้องปฏิบัติการนี้เน้นไปด้านการควบคุมสมัยใหม่ที่เป็นไม่เชิงเส้น โดยประยุกต์ไปในหลายๆ ด้าน เช่น การควบคุมระบบไฮโดรลิกส์ การควบคุมการสั่นสะเทือน การควบคุมเสียงรบกวน การควบคุมแรงฉุดลากของรถ และการควบคุมอากาศยานไร้นักบิน เป็นต้น

จุดเด่นของห้องปฏิบัติการของเรา คือ ความหลากหลายของชุดทดลองทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทดลองหลายแบบ อีกทั้งชุดทดลองส่วนใหญ่จัดสร้างขึ้นเองโดยทีมอาจารย์และนักศึกษาที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากงานวิจัย ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *