ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาฯจัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา จากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 81-328 อาคาร 81 ชั้น 3 เพื่อร่วมหารือเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพท์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) และเเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่มีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีภาคอุตสาหกรรมร่วมในการจัดการศึกษา โดยเป็นตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตทำหน้าที่พัฒนาการจัดการศึกษา ติดตามและประเมินผลการศึกษาร่วมกับสาขา

Facebook
Twitter

Most Popular

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Related Links)