ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 81-328 อาคาร 81 ชั้น 3 เพื่อร่วมหารือเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพท์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) และเเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่มีความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีภาคอุตสาหกรรมร่วมในการจัดการศึกษา โดยเป็นตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตทำหน้าที่พัฒนาการจัดการศึกษา ติดตามและประเมินผลการศึกษาร่วมกับสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *