ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทุนการศึกษา บริษัท NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD.

ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมรับสมัครโครงการทุนการศึกษา บริษัท NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD. นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถมาขอรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ธุรการภาควิชาฯ โดยมีกำหนดส่งภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

Facebook
Twitter

Most Popular

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Related Links)