ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานบริการ

ขั้นตอน

บริษัทและภาคอุตสากรรมที่มีความประสงค์จะขอรับบริการงานทางวิชาการ สามารถติดต่อทางภาควิชาได้ โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพนี้

วิธีติดต่อ

หมายเหตุ

ในขั้นตอนการชำระค่าบริการและรับผลงาน ผู้ติดต่อต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่ภาควิชา ในช่วง 9:00-11:00 น. หรือ 13:00-15:00 น. เท่านั้น