ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

February 26, 2020

โรงปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

โรงปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

โรงปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ หรือที่นักศึกษาเรียกกันติดปากว่า “(Machine) Shop” เป็นที่ที่นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานของตนเองได้ หรือขอใช้อุปกรณ์ทางกลต่างๆ รวมไปถึงเครื่องมือวัดหลากหลายชนิด โดยมีการดูแลและให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างผู้มีความชำนาญสูง

Read More
ห้องปฏิบัติการ LAB-MAE

ห้องปฏิบัติการ LAB-MAE

ห้องปฏิบัติการ LAB-MAE เป็นส่วนหนึ่งของวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1-2 และ วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศ 1-2 ที่นักศึกษาในสาขาวิชาทุกคนจะได้ใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการพื้นฐาน การใช้และปรับค่าอุปกรณ์ และเครื่องมือวัดแบบต่างๆ โดยเน้นการปฏิบัติจริง

Read More
ห้องปฏิบัติการทดสอบความสั่นสะเทือนและโมดัล

ห้องปฏิบัติการทดสอบความสั่นสะเทือนและโมดัล

ห้องปฏิบัติการทดสอบความสั่นสะเทือนและโมดัล (Vibration and Modal Testing Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้ให้บริการวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง อาทิ การทดสอบความถี่รีโซแนนซ์ของวงล้อรถยนต์ การวิเคราะห์ปัญหาเสียงรบกวนและการสั่นระบบเบรกรถยนต์ และยางล้อรถยนต์ การทดสอบเชิงโหมดการสั่นของตัวถังรถพยาบาล

Read More

ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ

ห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติใช้สำหรับทั้งสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ห้องปฏิบัติเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำการทดลองการควบคุมอัตโนมัติแบบต่างๆ กับระบบจริง ได้เรียนรู้การออกแบบตัวควบคุมและทำการทดสอบกับระบบจริง ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยด้านการควบคุมอัตโนมัติ ปัจจุบันงานวิจัยของทีมอาจารย์และนักศึกษาที่ทำงานในห้องปฏิบัติการนี้เน้นไปด้านการควบคุมสมัยใหม่ที่เป็นไม่เชิงเส้น โดยประยุกต์ไปในหลายๆ ด้าน เช่น

Read More

ห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์ (Mechatronics Laboratory) เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้งานด้านการเรียนการสอนและวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ทำการทดลองกับอุปกรณ์จริง ได้เรียนรู้การทำงานของเซนเซอร์ และการเขียนโปรแกรมลงบนไมโครคอมโทรเลอร์ เพื่อทดลองกับงานต่างๆ จุดเด่นของห้องปฏิบัติการแมคคาโทรนิกส์ คือ การให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ ทำงานกับอุปกรณ์จริง

Read More

ห้องปฏิบัติการขึ้นรูปและทดสอบวัสดุ

ห้องปฏิบัติการทดสอบและขึ้นรูปวัสดุ เป็นห้องปฏิบัติการที่ให้การสนับสนุนเรียนการสอนและงานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังให้บริการทดสอบวัสดุกับหน่วยงานอื่นๆภายในและนอกมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการนี้ มีเครื่อง ทดสอบ Universal Testing Machine (Instron 5567) ที่ให้แรงกระทำสูงสุด

Read More

ห้องปฎิบัติการวิจัยของไหลกับแสง

ห้องปฎิบัติการวิจัยของไหลกับแสง หรือ The Fluid Optics Interaction Research Laboratory (FOIRe) เป็นห้องปฎิบัติการเชิงวิจัยสำหรับพัฒนาเทคนิคด้านแสง(เลเซอร์) เพื่อการวัดค่าคุณสมบัติการติดตามสังเกตปรากฎการณ์ของของไหล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เทคนิคต่างๆมีทั้งการจำลองเชิงตัวเลขและการทดลอง หรือใช้ทั้งสองแนวทางประกอบกัน ตัวอย่างเช่น

Read More